Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowla w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletunu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Data publikacji: 2019-09-30

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie nie występują Filmy.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR


W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Inspektoratu w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku spełnia wymagania w 96.36%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Falkowski, m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 740 39 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1

Do budynku prowadzą 4 wejścia: 3 z klatką schodową, 1 (boczne) z rampą przystosowaną dla wózków inwalidzkich.

Sekretariat znajduję się na I piętrze

Pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku nie w pełni dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Wyznaczono na obu parkingach po 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białymstoku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białymstoku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Andrzej Czaban - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-09-2019

Data udostępnienia w BIP: 30-09-2019 08:04

Data modyfikacji informacji: 30-09-2019 08:04