Komunikat nr 7 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

KOMUNIKAT nr 7

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

 Kwiecień 2020r.

 

Dotyczy informacji stosowania i przestrzegania:

-obowiązków właścicieli i zarządców placów zabaw i placów rekreacyjno-sportowych;

-standardy prowadzenia kontroli obiektu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Andrzej Czaban

 

Obowiązki właścicieli i zarządców placów zabaw oraz placów rekreacyjno - sportowych

Przepisy ustawy Prawa budowlanego z 1994 r. stanowią, że odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów budowlanych, w tym obiektów małej architektury w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz w sposób zapobiegający pogorszenie się ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej ponosi właściciel lub zarządca ( art. 61), który ma obowiązek poddawać powyższe obiekty kontroli okresowej przynajmniej raz na pięć lat (art. 62 ust. 1 pkt 2).

Stosownie do wymogów Prawa budowlanego kontrolą okresową powinno się objąć, również wyposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno - sportowych, w tym badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w tym instalacji oświetleniowej i nagłaśniającej. Kontrole okresowe obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane z 1994 r. w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i estetycznego oraz przydatności do użytkowania placów zabaw i placów rekreacyjnych- sportowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, natomiast kontrole stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronowej osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych lub też osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Właściciel, zarządca placu zabaw czy też placu rekreacyjno-sportowego jest zobowiązany w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej 5-letniej kontroli okresowej usunąć stwierdzone uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a wykonanie powyższego obowiązku powinno być potwierdzone przez osobę przeprowadzającą kontrolę okresową.( art. 70 ust 1). W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi , bezpieczeństwa mienia lub środowiska osoba dokonująca kontroli okresowej jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię protokołu do Powiatowego Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Organ nadzoru budowlanego po otrzymaniu kopii protokołu , przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków jakie wykazano w protokole kontroli okresowej. ( art. 70 ust. 2)

Niewywiązywanie się z powyższych obowiązków jest zagrożone sankcjami karnymi zarówno dla właścicieli, zarządców i osób dokonujących kontroli okresowych w zależności od naruszeń przepisów prawa budowlanego tj. grzywną, ograniczeniem albo pozbawieniem wolności do roku oraz sankcjami zawodowymi w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów i urządzeń placów zabaw i placów rekreacyjnych - sportowych, w stopniu mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może nakazać bezzwłocznego przeprowadzenie kontroli okresowej i wstrzymać użytkowania tego placu zabaw lub placu rekreacyjno- sportowego do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Andrzej Czaban

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2020

Data udostępnienia w BIP: 28-04-2020 07:29

Data modyfikacji informacji: 28-04-2020 07:29