Druki do pobrania

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Słonimska, kod   pocztowy   15-028,   adres   e-mail: bialystok@pinb.pl, tel. 85 748 23 06.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białymstoku możliwy jest pod adresem email pinb@iod.podlasie.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt „c” RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisał:

Andrzej Czaban

Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Załączniki

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Andrzej Czaban- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego

Opublikował: Andrzej Czaban

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-02-2018

Data udostępnienia w BIP: 08-02-2018 10:24

Data modyfikacji informacji: 28-07-2021 13:21