Status prawny jednostki

STATUT
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Białymstoku


§ 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku zwany dalej „Inspektoratem” jest organem administracji rządowej funkcjonującym w zespolonej administracji powiatu białostockiego pod zwierzchnictwem Starosty Białostockiego działającym na podstawie:
1)    ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2)    ustawy z dnia 13 października 1998 r.- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
3)    ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.  o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej- w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.),
4)    ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 9583 z późn. zm.),
5)    ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872),
6)    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
7)    ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r., Nr. 49, poz. 483 z późń. zm.),
8)    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr. 207, poz. 2016 z późn. zm.),
9)    ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.),
10)    innych ustaw szczegółowych,
11)    niniejszego Statutu.
§ 2.1. Inspektorat jest jednostką budżetową Powiatu Białostockiego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
2. Nazwa jednostki organizacyjnej brzmi: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
3. Siedzibą Inspektoratu jest Białystok, ul. Słonimska 15/1.
§ 3. Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku zadań rządowych administracji publicznej z zakresu nadzoru budowlanego polegających na:
1)    kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
2)    sprawowaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych oraz orzecznictwa administracyjnego,
3)    badaniu przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
4)    współpracy z organami administracji państwowej,
5)    przestrzeganiu innych zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 4. Strukturę organizacyjną Inspektoratu określa jego „Regulamin Organizacyjny” zatwierdzony Zarządzeniem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
§ 5. Inspektoratem kieruje Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem”.
§ 6. Powiatowy Inspektor reprezentuje Inspektorat na zewnątrz, a ponadto:
1)    organizuje pracę Inspektoratu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników oraz nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem i środkami finansowymi,
2)    kieruje bieżącymi sprawami Inspektoratu,
3)    wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.
§ 7. Działalność Inspektoratu jest finansowana dotacja celową przekazywaną z budżetu państwa określoną na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
§ 8. Zwierzchnictwo nas Powiatowym Inspektoratem sprawuje Starosta białostocki.
§ 9. Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalania.


Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Białymstoku
ustalony w dniu 30 maja 2008 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


§ 1
1.    Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
2.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)    Inspektoracie- należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Białymstoku,
2)    Powiatowym Inspektorze- należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.


§ 2

Inspektorat działa na podstawie:
1.    Przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z późń. zm.) i przepisów wykonawczych tej ustawy,
2.    Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.),
3.    Przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.),
4.    Przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. Nr 170, poz. 1218),
5.    Przepisów innych szczegółowych,
6.    Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku- uchwała Nr XL/4/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 20006 r.,
7.    Regulaminu pracy z dnia 14.01.2002 r. Powiatowego Inspektora ustalonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 4 z 2002 r.,
8.    Niniejszego regulaminu.


§ 3
1.    Inspektorat jest aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego funkcjonującym w zespolonej administracji powiatu białostockiego pod zwierzchnictwem Starosty Białostockiego.
2.    Inspektorat wykonuje zadania rządowej administracji publicznej z zakresu nadzoru budowlanego na obszarze powiatu ziemskiego Białystok.


§ 4
1.    Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu przy pomocy Zastępcy Powiatowego Inspektora
2.    Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
1)    działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu kontroli terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego i utrzymania obiektów budowlanych,
2)    postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
3)    postępowaniami administracyjnymi,
4)    postępowaniami egzekucyjnymi,
5)    obsługą finansowo- księgową i kadrową,
6)    prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
7)    kontrolą wewnętrzna w Inspektoracie,
8)    zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
9)    przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
10)    gospodarowaniem mieniem inspektoratu.


§ 5
Zastępca Powiatowego inspektora sprawuje nadzór nad:
1)    postępowaniami administracyjnymi,
2)    wykonywaniem działalności kontrolno- inspekcyjnej,
3)    postępowaniami egzekucyjnymi,
4)    obsługą prawną Inspektoratu,
5)    prawidłową działalnością Inspektoratu.


§ 6
1.    Do kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
1)    ustalanie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu,
2)    zatwierdzanie budżetu Inspektoratu,
3)    zatwierdzanie planów kontroli i pracy,
4)     udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
5)    wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
6)    udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania rozstrzygnięć administracyjnych, odpowiedzi na skargi i wnioski,
7)    udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
8)    występowanie do Okręgowych Izb z wnioskami o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
9)    rozstrzyganie o przejęciu postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych,
10)    zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów, ustalanie wysokości płac i dodatków.
2.    Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określające cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
3.    Powiatowy Inspektor podpisuje:
1)    rozstrzygnięcia administracyjne, postanowienia oraz odpowiedzi na skargi,
2)    akty prawne wewnętrzne,
3)    wystąpienia i sprawozdania kierowane do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego,
4)    wystąpienia i sprawozdania kierowane do organów administracji samorządowej i rządowej oraz do posłów i senatorów RP.


§ 7
1.    Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go Zastępca Powiatowego Inspektora, z wyłączeniem kompetencji o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,6, 10.
2.    Zastępca Powiatowego Inspektora jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień, odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pism i wystąpień wynikających z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań, za wyjątkiem określonych w 6 ust 3 pkt 2.


§ 8
W skład Inspektoratu wchodzą następujące wydziały, komórki i stanowiska:
1)    Wydział Orzeczniczo-prawny                (WOP)
2)    Wydział Inspekcji i Kontroli                    (WIK)
3)    Wydział Administracji i Kontroli                (WOS)
4)    Jednoosobowe Stanowisko ds. Budżetu i Finansów        (GK)
    Inspektorat przy znakowaniu spraw używa symboli literowych wskazanych powyżej i symboli literowych pracownika.


§ 9
1.    W skład wydziału Orzeczniczo-prawnego wchodzi:
•    Stanowisko Orzecznictwa Administracyjnego
2.    W skład Wydziały Inspekcji i Kontroli wchodzi:
•    Stanowisko Kontroli i Inspekcji
3.    W skład Komórki Administracji i Kadr wchodzi:
•    Stanowisko Administracji i Kadr
4.    Do Zakresu działania stanowisk Orzecznictwa Administracyjnego, stanowisk Kontroli i Inspekcji oraz stanowiska Administracji i Kadr należy w szczególności:
1)    prowadzenie postępowań administracyjnych,
2)    prowadzenie działalności inspekcyjnej i kontrolnej w terenie
3)    prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
4)    sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie stosownych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
5)    występowanie przed sądami powszechnymi i innymi organami,
6)    prowadzenie kancelarii i obsługa sekretariatu Inspektoratu,
7)    prowadzenie spraw kadrowych,
8)    prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji,
9)    gospodarka sprzętowa,
10)    prowadzenie rejestrów określonych w Instrukcji Kancelaryjnej,
11)    wykonywanie innych zadań poleconych przez Powiatowego Inspektora.
5.    Pracą Wydziałów i Komórek Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Inspektora, który równocześnie:
1)    opracowuje plany pracy,
2)    opracowuje plany inspekcji,
3)    podejmuje decyzje i przeprowadzeniu kontroli problemowej i doraźnej,
4)    przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.
6.    Podczas nieobecności Zastępcy Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany przez niego pracownik wydziału.
7.    Do zakresu działania stanowiska ds. Budżetu i Finansów (GK), bezpośrednio nadzorowanego przez Powiatowego Inspektora, należy w szczególności:
1)    opracowanie założeń i planu budżetu,
2)    obsługa finansowa, płacowa i księgowa Inspektoratu,
3)    prowadzenie sprawozdawczości i analiz wykonania budżetu.


§ 10
1.    W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez pracowników codziennie w godzinach pracy Inspektoratu oraz przez Powiatowego Inspektora w każdy poniedziałek, w godzinach 800-1600.
2.    Informacja o godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków kierowanych do Powiatowego Inspektora powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie Inspektoratu.
3.    Skargi i wnioski zgłaszane ustnie przyjmowane są do protokołu.
4.    Skargi i wnioski rejestrowane są w księdze skarg i wniosków.
5.    W Inspektoracie prowadzony jest rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.
6.    Rozpatrywanie skarg i wniosków należy do poszczególnych stanowisk właściwych ze względu na przedmiot sprawy, na zasadach określonych w Kpa.


§ 11
1.    Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
1)    ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. Nr 170 poz. 1218)
2)    ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych ( Dz. U. Nr 31 poz 214 z późn. zm.)
3)    Kodeksy pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz 94 z późn. zm.)
4)    Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U Nr 5 poz 46 z późn. zm.)
5)    Regulaminu pracy.
2.    Powiatowy Inspektor określa Regulamin Pracy Inspektoratu.
3.    Zasady i tryb obiegu dokumentów oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Inspektoracie określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160 poz. 1074 ze zm. w Dz. U. Nr 1025, poz. 1187 z 1999 r.)


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Andrzej Czaban - Dyrektor

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 14-11-2017 06:52

Data modyfikacji informacji: 05-02-2018 06:26